Interview 3

ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ/ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਵੇਸ਼

“ਅਦਬ ਲੋਕ” ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਕੋਤਰ ਸੌ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ – ਦਰਸ਼ਨ

ਦਰਵੇਸ਼

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰਲਾ

ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ! ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਆਰਸੀ” ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ! ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਲ੍ਹਕ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

ਹੈ! ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੀ ਉੱਸਰ ਗਈ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ

ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਓਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ! aਾਸ ਨਾਲ

ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਰ

ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ! – ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਵੇਸ਼ –

੧. ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ!

੨. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ!

੩. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ!

੪. ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ, ਸੱਤ-ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਬਣ ਕਲਪਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲੈਣ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਂ ਆਵੇ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ!

੫. ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ!

੬. ਕਦੇ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ!

੭. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ! ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਹਮ ਰੋਨੇਂ ਪੇ ਆਏਂ ਤੋ ਦਰਿਆ ਹੀ ਬਹਾ ਦੇਂ

ਸ਼ਬਨਮ ਕੀ ਤਰਹਿ ਹਮ ਕੋ ਤੋ ਰੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ

੮. ਆਪਣੇਂ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਲਈ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋ ?

ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਵਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹਾਂ..ਕੀ ਫੁਰਸਤ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਫੁਰਸਤ!

੯. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ

ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਕੌਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ….ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਫਾਕਾਮਸਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਪੱਲੇ

ਪਵੇ!

੧੦. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਮਝੇ, ਮੇਰਾ

ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖਬੰਧ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੇ

ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵੇ!

੧੧. ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਕਰਤਾਰੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ!

੧੨. ਆਪਣੇਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

ਇਹਦਾ ਖੰਡ, ਖੰਡ…ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ…..ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ!

੧੩. ਕੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ!

੧੪. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ?

ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਸ, ਲੰਡਨ, ਸਟੌਕਹੋਮ, ਕੋਪਨਹੈਗਨ, ਡਬਲਨ, ਐਮਸਟਰਡੈਮ, ਬਰੱਸਲਜ਼,

ਲਕਸਮਬਰਗ,

ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ, ਜਨੀਵਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਸਟਰੈਟਫੋਰਡ ਅਪੌਨ ਐਵਨ ਆਦਿ

ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ! ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸਟਡ ਮੀਟ, ਭਿੰਡੀ ਤੇ

ਸਾਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ! ਰਸਮਲਾਈ, ਕਸਟਰਡ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹਨ!

੧੫. ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ!

੧੬. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ

ਵੱਸ ?

ਇਹ ਚੋਣ ੨੪ ਕੈਰਟ ਮੇਰੀ ਹੈ!

੧੭. ਆਪਣੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ

ਕਰੋਗੇ ?

ਸੁੱਚਤਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ! ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਆਪਾ-

ਵਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!

੧੮. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ?

ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਤੇ ਜਿਊ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ!

੧੯. ਜੇਕਰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੋਗੇ ?

ਹਰ ਰਚਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ!

੨੦. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ?

ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ….ਉੰਜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਤਿਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਿਤਿਜ ਵੇਖਣ ਦੀ

ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ!

੨੧. ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਗੁਰੁ ਦੱਤ ਦੀ “ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਔਰ ਗ਼ੁਲਾਮ” ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ! “ਹਿਸਟਰੀ ਚੈਨਲ”

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹੈ

੨੨. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਨੌਬਤ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ! ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ

ਸੀਮਾਂ ਹਾਂ!

੨੩. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਉੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਾਂ ਭਰਮ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ! ਭੋਗ

ਰਿਹਾ ਹਾਂ!

੨੪. ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਂ ਭੁਲਾਇਆਂ ਭੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ?

੧੯੪੭ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ!

੨੫. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ

ਸਕੇ ?

ਕਦੇ, ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਨ ਨਾਲ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਦਤ!

੨੬. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਜਾਂ ਕੁਰਤੇ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਜਾਮੇਂ ਵਿਚ!

੨੭. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ?

ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਮੰਨਕੇ!

੨੮. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

ਉਠਾਉਗੇ ?

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹੱਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ!

੨੯. ਹਰ ਪਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ?

ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ: ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਣ ਦਾ!

੩੦. ਜੇਕਰ ਆਪਣੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ

ਕਹੋਗੇ ?

“ਸਿਤਾਰੋਂ ਸੇ ਆਗੇ ਜਹਾਂ ਔਰ ਭੀ ਹੈਂ”…..ਚਲੇ ਚੱਲੋ… ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਬੈਕ!

੩੧. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?ੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ!

“ਆਪਣੇ ਸੰਗ ‘ਚ ਕਦੇ ਆਦਮੀਂ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ!”

੩੨. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ?

ਹਰ ਠੋਹਕਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ!

੩੩. ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ

ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਘੰਟੇ ਕੁ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੋਚ!

੩੪. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣਾਂ ਅਤੇ ਜਿਊਣਾਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਖੋਜ ਕਰਨੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ?

ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵ ਹਾਂ! ਭੂਤ ਦਾ

ਚਿੰਤਨ, ਮੇਰੇ ਅਵਚੇਤਨ

ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ!

੩੫. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਪਣੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ?

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਔਰਤ ਜਾਂ ਸੁਪਨ-ਕੁੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ

ਪੱਕੇ

ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਤੌਂ ਇਨਕਾਰ!

੩੬. ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਚਾਹਕੇ

ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ?

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਆਈ ਗੌਟ ਦ ਬੈਸਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ!

੩੭. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ

ਕੀਤਾ ?

ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ!

੩੮. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕੇੱਟ ਮਨੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ?

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ ਖਰਚਣ ਤੇ ਆਪ ਜਿਊਣ ਜਿੰਨੀਂ!

੩੯. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ñö ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ?

ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਵੀਟ ਸਿਕਸਟੀਨ ਐਟ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ!

੪੦. ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਕੌੜੀ ਏਸ ਲਈ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਲਾਤੂਨੀ

ਨਿਕਲੀ!

੪੧. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਿਉੰ ਹਨ ?

ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ! ਮੁਰਗ਼ ਮੁਸੱਲਮ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੌਗ਼ਨ ਜੋਸ਼ ਵੀ

ਐਡ ਕਰ ਲਓ!

ਆਈ ਐਮ ਏ ਲਾਈਫਿਸਟ!

੪੨. ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ?

ਐਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਇਕ ਅਦਾ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ!

੪੩. ਆਪਣਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਚੁੱਪ! ਸ਼ਾਂਤ! ਪੱਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ!

੪੪. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਹਰੇ……ਲੈਪ ਟੌਪ ਦੇ ਕੋਲ…..ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ!

੪੫. ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਛਿਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ?

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਣ-ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

੪੬. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਣੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ?

ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ-ਆਤਮਿਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ!

੪੭. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

“ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ….ਝੂਠ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ!”

ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!

੪੮. ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ੲਿੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਣਾਂ ਪੈ

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ?

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ

ਵਾਸਤੇ!

੪੯. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ

ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ! ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ-ਰਚਨਾਂ ਨਾਲ

ਜੋੜਿਆ ਤੇ

ਫਿਲਮ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ!

੫੦. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੋਗੇ ?

ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਥਾਂ ਮੇਟਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ!

੫੧. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਖਾਣਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ!

੫੨. ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ!

੫੩. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਵਾਈਟ ਅਟਾਇਰ! ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਕ!

੫੪. ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ?

ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ!

੫੫. ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ?

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਦਮ ਤਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ, ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾਂ!

੫੬. ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਜਾਕੇ ਰੱਖਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਕਲਪਚਰ, ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਇਨ ਡੋਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਕਾਗ਼ਜ਼, ਕਲਮ

ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਸਤਕ!

੫੭. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ-ਕਮਰਾ!

੫੮. ਘਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ?

ਲੈਪ ਟੌਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਪੁਸਤਕ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ!

੫੯. ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ?

ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਂ ਇਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁ ਤੋੜਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ

ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ!

੬੦. ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ?

ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ!

੬੧. ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਧ ਪੁੱਠ!

“ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ

ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ!

‘ਕੱਲ਼-ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ

ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਏ???”

੬੨. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ?

ਕਰੈਡਟ ਕਾਰਡ!

੬੩. ਆਪਣੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਸਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

?

ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਂ!

੬੪. ਆਪਣੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਲਿਖਣ-ਪਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਲੈਂਗਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭੇਦਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਭ

ਰਾਜ਼!

੬੫. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ?

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਟਕਦਿਆਂ, ਟੁੱਟੇ, ਅਨੇਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀ

ਦਾਸਤਾਨ!

੬੬. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ?

ਮਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ!

੬੭. ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ

ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ?

ਨਾਵਲ ਰਚਨਾਂ!

੬੮. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ?

ਅਧਿਅਨ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਲੇਖਣ!

੬੯. ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਫਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ?

ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਝੂਠ ਜਿਊਣ ਤੇ ਝੂਠ ਲਿਖਣ ਨਾਲ!

੭੦. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਜਾਓਗੇ?

ਲਿਖਣ-ਸ਼ੌਕ!!!

੭੧. ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਵੀ:

“ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਂ!”

੭੨. ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਅਪਣੱਤ ‘ਚੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਝਲਕੇ!

੭੩. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਮਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?

“ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਤਸੰਗੀ,

ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢੋਲਕ ਮੰਗੀ!”

੭੪. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ?

ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲੋਬ-ਟਰੌਟਰ ਜਾਂ ਅਘਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ!

੭੫. ਕਿਸ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ…ਸਿੱਧ ਪੁੱਠ ਵਾਂਗ!

੭੬. ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ

?

ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦਾ “ਬੁੱਢਾ ਮਾਹੀਗੀਰ” ਜਾਂ ਲੌਰਡ ਟੈਨੀਸਨ ਦਾ “ਯੂਲੇਸਿਜ਼” ਬਣ ਕੇ!

੭੭. ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ…ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ!

੭੮. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ! ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ!

“ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ

ਮੈਂ ਕਾਲ-ਮੁਕਤ ਇਕ ਲੋਚਾ”

੭੯. ਕਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਾਦਨ!

੮੦. ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?,

ਸੱਚ, ਸੁੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਹਰ ਡਾਰਕ ਕਲਾਊਡ ਦੇ

ਪਿੱਛੇ ਵੀ

ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ!

੮੧. ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ?

“ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ” ਦਾ ਰਾਜ ਕਪੂਰ!

੮੨. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕਦੇ

ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!

੮੩. ਆਪਣੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ?

ਕੀਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਸੰਬਰ,੧੯੬੯ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ!

੮੪. ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਫੇਵਰਟ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਹੈਮਬਰਗਰ

੮੫. ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕ’ਸ ਸਟੇਕ ਹਾਊਸ!

੮੬. ਤੁਹਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਈਟ ਸਪੌਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

” ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ!”

੮੭. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧਾ ?

੧੯੬੮ ਵਿਚ, ਪੈਰਸ ਵਿਚ!

੮੮. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾਂ ਪਿਆ?

੧੯੬੫ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ!

੮੯. ਘੱਟ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇੰਡੀਅਨ ਬਫੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਤੋਰਾਂ ਵਿਚ!

੯੦. ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ

ਹੈ?

“ਹਡਸਨਜ਼ ਬੇ” ਤੇ “ਸੀਅਰਜ਼” ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ!

੯੧. ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ?

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੌਂ!

੯੨. ਆਪਣੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਡਰੈੱਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਣਾਂ ਪਸੰਦ

ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜਲੰਧਰ ਕਦੇ “ਬਲੂ ਸਟਾਰ” ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇਂ ਵਿਚ! ਹੁਣ ਰੈਡੀਮੇਡ ਨਾਲ ਕੰਮ

ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

੯੩. ਆਊਟਫਿੱਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ?

ਗੂੜ੍ਹੇ, ਸ਼ੋਖ ਤੇ ਸਫੈਦ!

੯੪. ਆਪਣੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ?

ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਰੀਲੈਕਸਿੰਗ!

੯੫. ਜਿਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਰੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ!

੯੬. ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ!

੯੭. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ?

ਪਹਾੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ! ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ!

੯੮. ਮਨਪਸੰਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

ਪੈਰਸ ਦਾ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ!

੯੯. ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਯਾਦ ਕਿਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਕੀਨੀਆਂ ਨਾਲ!

੧੦੦. ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼!

੧੦੧. ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਵਰਗਾ!

“ਜਿੱਥੇ ਸੁਫਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਮਿਲਦੇ,

ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ!”

– “ਅਦਬ ਲੋਕ” – ਸਨਿਚਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ੨, ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ –

– ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ/ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਵੇਸ਼

“ਅਦਬ ਲੋਕ” ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਕੋਤਰ ਸੌ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ – ਦਰਸ਼ਨ

ਦਰਵੇਸ਼

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰਲਾ

ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ! ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਆਰਸੀ” ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ! ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਲ੍ਹਕ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

ਹੈ! ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੀ ਉੱਸਰ ਗਈ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ

ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਓਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ! aਾਸ ਨਾਲ

ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਰ

ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ! – ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਵੇਸ਼ –

੧. ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ!

੨. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ!

੩. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ!

੪. ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ, ਸੱਤ-ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਬਣ ਕਲਪਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲੈਣ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਂ ਆਵੇ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ!

੫. ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ!

੬. ਕਦੇ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ!

੭. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ! ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਹਮ ਰੋਨੇਂ ਪੇ ਆਏਂ ਤੋ ਦਰਿਆ ਹੀ ਬਹਾ ਦੇਂ

ਸ਼ਬਨਮ ਕੀ ਤਰਹਿ ਹਮ ਕੋ ਤੋ ਰੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ

੮. ਆਪਣੇਂ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਲਈ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋ ?

ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਵਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹਾਂ..ਕੀ ਫੁਰਸਤ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਫੁਰਸਤ!

੯. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ

ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਕੌਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ….ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਫਾਕਾਮਸਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਪੱਲੇ

ਪਵੇ!

੧੦. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਮਝੇ, ਮੇਰਾ

ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖਬੰਧ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੇ

ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵੇ!

੧੧. ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

ਕਰਤਾਰੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ!

੧੨. ਆਪਣੇਂ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

ਇਹਦਾ ਖੰਡ, ਖੰਡ…ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ…..ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ!

੧੩. ਕੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ!

੧੪. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ?

ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਸ, ਲੰਡਨ, ਸਟੌਕਹੋਮ, ਕੋਪਨਹੈਗਨ, ਡਬਲਨ, ਐਮਸਟਰਡੈਮ, ਬਰੱਸਲਜ਼,

ਲਕਸਮਬਰਗ,

ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ, ਜਨੀਵਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਸਟਰੈਟਫੋਰਡ ਅਪੌਨ ਐਵਨ ਆਦਿ

ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ! ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸਟਡ ਮੀਟ, ਭਿੰਡੀ ਤੇ

ਸਾਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ! ਰਸਮਲਾਈ, ਕਸਟਰਡ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹਨ!

੧੫. ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ!

੧੬. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ

ਵੱਸ ?

ਇਹ ਚੋਣ ੨੪ ਕੈਰਟ ਮੇਰੀ ਹੈ!

੧੭. ਆਪਣੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ

ਕਰੋਗੇ ?

ਸੁੱਚਤਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ! ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਆਪਾ-

ਵਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!

੧੮. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ?

ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਤੇ ਜਿਊ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ!

੧੯. ਜੇਕਰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੋਗੇ ?

ਹਰ ਰਚਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ!

੨੦. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ?

ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ….ਉੰਜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਤਿਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਿਤਿਜ ਵੇਖਣ ਦੀ

ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ!

੨੧. ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਗੁਰੁ ਦੱਤ ਦੀ “ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਔਰ ਗ਼ੁਲਾਮ” ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ! “ਹਿਸਟਰੀ ਚੈਨਲ”

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹੈ

੨੨. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਨੌਬਤ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ! ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ

ਸੀਮਾਂ ਹਾਂ!

੨੩. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਉੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਾਂ ਭਰਮ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ! ਭੋਗ

ਰਿਹਾ ਹਾਂ!

੨੪. ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਂ ਭੁਲਾਇਆਂ ਭੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ?

੧੯੪੭ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ!

੨੫. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ

ਸਕੇ ?

ਕਦੇ, ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਨ ਨਾਲ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਦਤ!

੨੬. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਜਾਂ ਕੁਰਤੇ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਜਾਮੇਂ ਵਿਚ!

੨੭. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ?

ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਮੰਨਕੇ!

੨੮. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

ਉਠਾਉਗੇ ?

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹੱਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ!

੨੯. ਹਰ ਪਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ?

ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ: ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਣ ਦਾ!

੩੦. ਜੇਕਰ ਆਪਣੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ

ਕਹੋਗੇ ?

“ਸਿਤਾਰੋਂ ਸੇ ਆਗੇ ਜਹਾਂ ਔਰ ਭੀ ਹੈਂ”…..ਚਲੇ ਚੱਲੋ… ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਬੈਕ!

੩੧. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?ੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ!

“ਆਪਣੇ ਸੰਗ ‘ਚ ਕਦੇ ਆਦਮੀਂ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ!”

੩੨. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ?

ਹਰ ਠੋਹਕਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ!

੩੩. ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ

ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਘੰਟੇ ਕੁ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੋਚ!

੩੪. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣਾਂ ਅਤੇ ਜਿਊਣਾਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਖੋਜ ਕਰਨੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ?

ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵ ਹਾਂ! ਭੂਤ ਦਾ

ਚਿੰਤਨ, ਮੇਰੇ ਅਵਚੇਤਨ

ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ!

੩੫. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਪਣੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ?

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਔਰਤ ਜਾਂ ਸੁਪਨ-ਕੁੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ

ਪੱਕੇ

ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਤੌਂ ਇਨਕਾਰ!

੩੬. ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਚਾਹਕੇ

ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ?

ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਆਈ ਗੌਟ ਦ ਬੈਸਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ!

੩੭. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ

ਕੀਤਾ ?

ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ!

੩੮. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕੇੱਟ ਮਨੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ?

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ ਖਰਚਣ ਤੇ ਆਪ ਜਿਊਣ ਜਿੰਨੀਂ!

੩੯. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ñö ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ?

ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਵੀਟ ਸਿਕਸਟੀਨ ਐਟ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ!

੪੦. ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਪਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਕੌੜੀ ਏਸ ਲਈ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਲਾਤੂਨੀ

ਨਿਕਲੀ!

੪੧. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਿਉੰ ਹਨ ?

ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ! ਮੁਰਗ਼ ਮੁਸੱਲਮ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੌਗ਼ਨ ਜੋਸ਼ ਵੀ

ਐਡ ਕਰ ਲਓ!

ਆਈ ਐਮ ਏ ਲਾਈਫਿਸਟ!

੪੨. ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ?

ਐਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਇਕ ਅਦਾ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ!

੪੩. ਆਪਣਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਚੁੱਪ! ਸ਼ਾਂਤ! ਪੱਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ!

੪੪. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਹਰੇ……ਲੈਪ ਟੌਪ ਦੇ ਕੋਲ…..ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ!

੪੫. ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਛਿਪਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ?

ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਣ-ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

੪੬. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਣੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ?

ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ-ਆਤਮਿਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ!

੪੭. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

“ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ….ਝੂਠ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ!”

ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!

੪੮. ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ੲਿੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਣਾਂ ਪੈ

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ?

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ

ਵਾਸਤੇ!

੪੯. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ

ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ! ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ-ਰਚਨਾਂ ਨਾਲ

ਜੋੜਿਆ ਤੇ

ਫਿਲਮ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ!

੫੦. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੋਗੇ ?

ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਥਾਂ ਮੇਟਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ!

੫੧. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਖਾਣਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ?

ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ!

੫੨. ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ!

੫੩. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਵਾਈਟ ਅਟਾਇਰ! ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਕ!

੫੪. ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ?

ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ!

੫੫. ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ?

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਦਮ ਤਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ, ਇਸਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾਂ!

੫੬. ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਜਾਕੇ ਰੱਖਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਕਲਪਚਰ, ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਇਨ ਡੋਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਕਾਗ਼ਜ਼, ਕਲਮ

ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਸਤਕ!

੫੭. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ-ਕਮਰਾ!

੫੮. ਘਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ?

ਲੈਪ ਟੌਪ, ਮੋਬਾਈਲ, ਪੁਸਤਕ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ!

੫੯. ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ?

ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਂ ਇਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁ ਤੋੜਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ

ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ!

੬੦. ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ?

ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ!

੬੧. ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਧ ਪੁੱਠ!

“ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ

ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ!

‘ਕੱਲ਼-ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ

ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾਏ???”

੬੨. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ?

ਕਰੈਡਟ ਕਾਰਡ!

੬੩. ਆਪਣੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਸਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

?

ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਂ!

੬੪. ਆਪਣੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਲਿਖਣ-ਪਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਲੈਂਗਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭੇਦਾਂ ਤਕ ਦੇ ਸਭ

ਰਾਜ਼!

੬੫. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ?

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਟਕਦਿਆਂ, ਟੁੱਟੇ, ਅਨੇਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀ

ਦਾਸਤਾਨ!

੬੬. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ?

ਮਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ!

੬੭. ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ

ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ?

ਨਾਵਲ ਰਚਨਾਂ!

੬੮. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ?

ਅਧਿਅਨ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਲੇਖਣ!

੬੯. ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਫਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ?

ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਝੂਠ ਜਿਊਣ ਤੇ ਝੂਠ ਲਿਖਣ ਨਾਲ!

੭੦. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਜਾਓਗੇ?

ਲਿਖਣ-ਸ਼ੌਕ!!!

੭੧. ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਵੀ:

“ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਂ!”

੭੨. ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਅਪਣੱਤ ‘ਚੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਝਲਕੇ!

੭੩. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਂ ਮਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?

“ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਤਸੰਗੀ,

ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢੋਲਕ ਮੰਗੀ!”

੭੪. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ?

ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲੋਬ-ਟਰੌਟਰ ਜਾਂ ਅਘਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ!

੭੫. ਕਿਸ ਮਹਾਨ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ…ਸਿੱਧ ਪੁੱਠ ਵਾਂਗ!

੭੬. ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ

?

ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਦਾ “ਬੁੱਢਾ ਮਾਹੀਗੀਰ” ਜਾਂ ਲੌਰਡ ਟੈਨੀਸਨ ਦਾ “ਯੂਲੇਸਿਜ਼” ਬਣ ਕੇ!

੭੭. ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ…ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ!

੭੮. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ! ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ!

“ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ

ਮੈਂ ਕਾਲ-ਮੁਕਤ ਇਕ ਲੋਚਾ”

੭੯. ਕਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਾਦਨ!

੮੦. ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਖੂਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?,

ਸੱਚ, ਸੁੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਹਰ ਡਾਰਕ ਕਲਾਊਡ ਦੇ

ਪਿੱਛੇ ਵੀ

ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ!

੮੧. ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ?

“ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ” ਦਾ ਰਾਜ ਕਪੂਰ!

੮੨. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕਦੇ

ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!

੮੩. ਆਪਣੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ?

ਕੀਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਸੰਬਰ,੧੯੬੯ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ!

੮੪. ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਫੇਵਰਟ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਹੈਮਬਰਗਰ

੮੫. ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕ’ਸ ਸਟੇਕ ਹਾਊਸ!

੮੬. ਤੁਹਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਾਈਟ ਸਪੌਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

” ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ!”

੮੭. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧਾ ?

੧੯੬੮ ਵਿਚ, ਪੈਰਸ ਵਿਚ!

੮੮. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾਂ ਪਿਆ?

੧੯੬੫ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ!

੮੯. ਘੱਟ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇੰਡੀਅਨ ਬਫੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਤੋਰਾਂ ਵਿਚ!

੯੦. ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ

ਹੈ?

“ਹਡਸਨਜ਼ ਬੇ” ਤੇ “ਸੀਅਰਜ਼” ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ!

੯੧. ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ?

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੌਂ!

੯੨. ਆਪਣੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਡਰੈੱਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਣਾਂ ਪਸੰਦ

ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜਲੰਧਰ ਕਦੇ “ਬਲੂ ਸਟਾਰ” ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇਂ ਵਿਚ! ਹੁਣ ਰੈਡੀਮੇਡ ਨਾਲ ਕੰਮ

ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

੯੩. ਆਊਟਫਿੱਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ?

ਗੂੜ੍ਹੇ, ਸ਼ੋਖ ਤੇ ਸਫੈਦ!

੯੪. ਆਪਣੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ?

ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਰੀਲੈਕਸਿੰਗ!

੯੫. ਜਿਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਰੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ!

੯੬. ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ!

੯੭. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ?

ਪਹਾੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ! ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ!

੯੮. ਮਨਪਸੰਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

ਪੈਰਸ ਦਾ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ!

੯੯. ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਯਾਦ ਕਿਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਕੀਨੀਆਂ ਨਾਲ!

੧੦੦. ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼!

੧੦੧. ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਵਰਗਾ!

“ਜਿੱਥੇ ਸੁਫਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਮਿਲਦੇ,

ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ!”

– “ਅਦਬ ਲੋਕ” – ਸਨਿਚਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ੨, ੨੦੧੦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ –

www.adab-lok.blogspot.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *